Uslovi korišćenja / Privacy Policy

 

Sadržaj  članaka je vlasništvo sajta komsinica.rs.  Fotografije su preuzete sa sajta pixabay.com i/ili drugih sajtova koji su navedeni u opisu fotografija. Fotografije recepata i video snimci recepata su vlasništvo sajta komšinica.rs i zvaničnog YouTube kanala Vlog Milica Mihailovic https://www.youtube.com/user/MilicaDilparic. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navoda autora i linka ka izvoru smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama. Uz navođenje izvora u vidu linka ka sajtu, tekst smete koristiti u komercijalne svrhe.

———————————————————————————————-

Privacy Policy

The content of this articles is the property of the website komsinica.rs. Photos are downloaded from the site pixabay.com and / or other sites that are listed in the description of the photo. Photos and videos of recipes are the property of  the official YouTube channel Vlog Milica Mihailovic https://www.youtube.com/user/MilicaDilparic. Any copying and use of materials without mentioning the author and a link to the source is considered violation of copyright and shall be subject to legal sanctions. With reference to the source in the form of a link to a website, text may be used for commercial purposes.